M(A)L MasterAnyLanguage.com (Master Any Language)
 
Gujarati Language (ગુજરાતી) Days of the Week Resources
Learn Days of the Week Name – Days of the Week Kids Song in Gujarati
7 Days of the Week || સાત વાર ના નામ ( Gujarati Videos )
Days of the Weeek In Gujarati | Learn Gujarati Grammar | Gujarati For Beginners
Days of the weekCredits
Videos
7 Days of the Week || સાત વાર ના નામ ( Gujarati Videos )
https://youtu.be/AltxM4ErVXU

Learn Days of the Week Name – Days of the Week Kids Song in Gujarati
https://youtu.be/bjUQltjjWA8

Days of the week
https://youtu.be/VPZaG5y4_b0

Days of the Weeek In Gujarati | Learn Gujarati Grammar | Gujarati For Beginners
https://youtu.be/w9sN83jM8eI


Gujarati Language (ગુજરાતી) Days of the Week Games
Playing Language Games Helps You Learn Faster. Play a practice game for guided learning, no time limit. Play a master game for guided learning, to challenge yourself and to achieve the highest score before time runs out. Play a story game for guided learning, more in-depth practice and challenge, and to achieve the highest score before time runs out.
see more    
Gujarati Language (ગુજરાતી) Days of the Week Tests
Tests Are Excellent Language Learning Tools. Take a quiz to get a quick assessment of your skill and to achieve the highest score. Take a master test for much more in-depth assessment of your skill and to also achieve the highest score. Take a review test to practice and sharpen your skills.
see more    

નીતિવચનો 3:5-6
https://www.eimages1.com/c/m/20191121201259t14GiG82646Dx14M98ldchzX81C1889b14Z1ft89b14Z1ahakd89b14Z1ft25J8TtfVO3052625J8Ttf0-lo2/646.mp3
Pause Listen
તારા ખરા હ્રદયથી યહોવા પર ભરોસો રાખ. અને તારી પોતાની જ અક્કલ પર
આધાર ન રાખ. તારા સર્વ માર્ગોમાં પ્રભુ (નો અધિકાર) સ્વીકાર, એટલે તે તારા રસ્તાઓ સીધા કરશે.
Tārā kharā hradayathī yahōvā para bharōsō rākha. Anē tārī pōtānī ja akkala para
ādhāra na rākha. Tārā sarva mārgōmāṁ prabhu (nō adhikāra) svīkāra, ēṭalē tē tārā rastā'ō sīdhā karaśē.
Proverbs 3:5-6

Learn Gujarati Language (ગુજરાતી)
We help you learn with practice games. Play a game to start learning right away.
Gujarati Language (ગુજરાતી) Where ?


 
Your Lang:

           

   
Copyright © 2006-2019 Enterprise Matchmakers, LLC