M(A)L MasterAnyLanguage.com (Master Any Language)
Your Lang:
     Home      <<<     Dhivehi Language ( ދިވެހި )     Scores        Competitions

Dhivehi Language ( ދިވެހި ) Numbers Level 1
Study and Learn
Level 1    Level 1    
Credits
Videos
ekeh    އެކެއް
   Ebnemar Collection
The Sound of the Dhivehi / Maldivian language (UDHR, Numbers, Greetings, Words & Story)dheyh    ދޭށް
   Ebnemar Collection
Dhivehi Numbers 11-20thineh    ތިނެއް
   Ebnemar Collection
Dhivehi Numbers 21-30hathareh    ހަތަރެއް
   Ebnemar Collection
Learn Maldivian (Dhivehi) - Lesson 28: Numbers 100 to 1000faheh    ފަހެއް
hayeh    ހަޔެއް
   Ebnemar Collection
123 Gunamaa - Dhivehi Numbers 1 to 5 | Haa Shaviyani TVhatheh    ހަތެއް
   Ebnemar Collection
Learn Maldivian (Dhivehi) - Lesson 5: Numbers 1 to 20asheh    އަށެއް
   Ebnemar Collection
Learn Maldivian (Dhivehi) - Lesson 18: Numbers 50 to 100nuvaeh    ނުވައެއް
   Ebnemar Collection
Numbers in Dhivehi - Hisaabu Adhadhudhihaeh    ދިހައެއް
   Ebnemar Collection
Counting In Dhivehi 1 50Dhivehi Language ( ދިވެހި ) Learn
Learn and practice at your own pace. Uniquely designed to challenge your abilities and help you.
އަބަދުވެސް ހިނގަންވާނީ އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ މަގުންނެވެ އެކަލާނގެ ކަލޯއަށް ސާފުސީދާ ތެދުމަގު ދައްކަވާނެއެވެ
abadhuves hin ganvaanee ekalaan ge ruhivodigannavaa magunneve ekalaan ge kaloaah saafuseedhaa thedhumagu dhakkavaaneeve
އަބަދުވެސް ހިނގަންވާނީ އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ މަގުންނެވެ އެކަލާނގެ ކަލޯއަށް ސާފުސީދާ ތެދުމަގު ދައްކަވާނެއެވެ    abadhuves hin ganvaanee ekalaan ge ruhivodigannavaa magunneve ekalaan ge kaloaah saafuseedhaa thedhumagu dhakkavaaneeve