MasterAnyLanguage.com (Master Any Language)


     Home      <<<     Tagalog Language (Tagalog)
 
Your Lang:

Tagalog Language (Tagalog) Parts of the Body
Study and Learn
Level 3     Level 4     Level 5     Level 6    


Tagalog Language (Tagalog) Parts of the Body Flash Cards
Level 3
read: left to right
buhokhair

Tagalog Language (Tagalog) Parts of the Body Flash Cards
Level 4
read: left to right
ilongnose

Tagalog Language (Tagalog) Parts of the Body Flash Cards
Level 5
read: left to right
likodback

Tagalog Language (Tagalog) Parts of the Body Flash Cards
Level 6
read: left to right
paa (maramihan)feet

read: left to right
mata (maramihan)
eyes

read: left to right
tainga (maramihan)
ears

How To Learn The Tagalog Language (Tagalog)

Play Games        Study and Learn        Take Tests        Resources    

read: left to right
Juan 3:16


Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
John 3:16Tagalog Language (Tagalog) Learning Tips
1 - Sing in Tagalog Language (Tagalog)
Kumanta sa wikang Tagalog

2 - Read in Tagalog Language (Tagalog)
Read in the Tagalog Language

3 - Speak Tagalog Language (Tagalog) in real situations
Speak the Tagalog language in real situations


     Home      <<<     Tagalog Language (Tagalog)
 


Copyright © 2006-2017 Enterprise Matchmakers, LLC