MasterAnyLanguage.com (Master Any Language)
 
How to greet someone in Gujarati language


Credits
Videos
How to greet someone in Gujarati language
https://youtu.be/U5lYBJncRr0

Learn Gujarati Language (ગુજરાતી)

Play Games        Study and Learn        Take Tests        Resources        How To Learn    

read: left to right
યોહાન 3:16
media/gu/bible/gu_WP41636_1.mp3
Pause Listen

કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેણે પોતાનો એકાકીજનિત દીકરો આપ્યો, એ સાંરુ કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે અંનંતજીવન પામે.
Kēma kē dēvē jagata para ēṭalī prīti karī kē tēṇē pōtānō ēkākījanita dīkarō āpyō, ē sānru kē jē kō'ī tēnā para viśvāsa karē tēnō nāśa na thāya, paṇa tē annantajīvana pāmē.
John 3:16 
Chat room

Your Lang:           

Copyright © 2006-2017 Enterprise Matchmakers, LLC